بلبرینگ شیار عمیق NSK

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)


بلبرینگ شیار عمیق NSK

بلبرینگ های شیار عمیق NSK از فولاد ضد زنگ و با شیار جا زدنی و در دو نوع زیر به شما عزیزان ارائه می گردند:

بلبرینگ شیار عمیق NSK یک ردیفه
بلبرینگ شیار عمیق NSK دو ردیفه

مشخصات فنی بلبرینگ شیار عمیق NSK (بلبرینگ ساده)

این نوع از محصولات NSK که اصطلاحا به آنها شش هزاری یا ساده نیز گفته می شود، به دلیل دارا بودن قدرت کارکرد در دور بالا و طراحی ساده بسیار کاربردی می باشند. بلبرینگ شیار عمیق NSK بار محوری در یک طرف و دو طرف (بسته به نوع قرار گیری) را تحمل می کند.

انواع بلبرینگ شیار عمیق NSK

بلبرینگ شیار عمیق از فولاد ضد زنگ NSK
بلبرینگ شیار عمیق با شیار جازدنی NSK
بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه NSK
بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه NSK

بلبرینگ شیار عمیق NSK مگنتو

خصوصیات منحصر به فرد بلبرینگ های شیار عمیق NSK مگنتو به شکلی است که شیار داخلی آن کمی عمیق تر از بلبرینگ های شیار عمیق معمولی می باشد. از این رو رینگ خارجی بلبرینگ شیار عمیق NSK یک شانه ندارد، ممکن است رینگ خارجی برداشته شود.

بلبرینگ شیار عمیق مگنتو NSK بلبرینگ های کوچکی هستند با قطر سوراخ ۴ تا ۲۰ میلیمتر و عمدتا برای مغناطیس های کوچک، ژیروسکوپ ها و غیره استفاده می شوند. معمولا در بلبرینگ شیار عمیق مگنتو NSK از قفس های برنجی پرسکاری شده استفاده می شود.

نوع قرار گرفتن برحسب نوع کاربرد و نوع تحمل بار محوری

حالت پشت به پشت
حالت پشت سرهم
حالت روبه رو

کد های بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه NSK (NSK SINGLE-ROW DEEP GROOVE BALL BEARINGS)

۶۲۰۶، ۶۸۰۴، ۶۸۰۰، ۶۲۰۹، ۶۳۰۶، ۶۹۰۴، ۶۹۰۰، ۶۳۰۹، ۶۰/۳۲، ۱۶۰۰۴، ۶۰۰۰، ۶۸۱۰، ۶۲/۳۲، ۶۰۰۴، ۶۲۰۰، ۶۹۱۰، ۶۳/۳۲، ۶۲۰۴، ۶۳۰۰، ۱۶۰۱۰، ۶۸۰۷، ۶۳۰۴، ۶۸۰۱، ۶۰۱۰، ۶۹۰۷، ۶۰/۲۲، ۶۹۰۱، ۶۲۱۰، ۱۶۰۰۷، ۶۲/۲۲، ۱۶۰۰۱، ۶۳۱۰، ۶۰۰۷، ۶۳/۲۲، ۶۰۰۱، ۶۸۱۱، ۶۲۰۷، ۶۸۰۵، ۶۲۰۱، ۶۹۱۱، ۶۳۰۷، ۶۹۰۵، ۶۳۰۱، ۱۶۰۱۱، ۶۸۰۸، ۱۶۰۰۵، ۶۸۰۲، ۶۰۱۱، ۶۹۰۸، ۶۰۰۵، ۶۹۰۲، ۶۲۱۱، ۱۶۰۰۸، ۶۲۰۵، ۱۶۰۰۲، ۶۳۱۱، ۶۰۰۸، ۶۳۰۵، ۶۰۰۲، ۶۸۱۲، ۶۲۰۸، ۶۰/۲۸ ، ۶۲۰۲، ۱۶۰۱۲، ۶۳۰۸، ۶۲/۲۸، ۶۹۰۳، ۶۰۱۲، ۶۸۰۹، ۶۳/۲۸، ۶۸۰۳، ۶۲۱۲، ۶۹۰۹، ۶۸۰۶، ۶۰۰۳، ۶۳۱۲، ۱۶۰۰۹، ۶۹۰۶، ۶۲۰۳، ۶۸۱۳، ۶۰۰۹، ۱۶۰۰۶، ۶۳۰۳، ۶۹۱۳، ۱۶۰۳۰، ۱۶۰۲۲، ۶۰۱۸، ۶۰۱۳، ۶۲۳۰، ۶۰۲۲، ۶۲۱۸، ۶۲۱۳، ۶۳۳۰، ۶۲۲، ۶۳۱۸، ۶۳۱۳، ۶۸۳۲، ۶۳۲۲، ۶۸۱۹، ۶۸۱۴، ۶۹۳۲، ۶۸۲۴، ۶۹۱۹، ۶۹۱۴، ۱۶۰۳۲، ۶۹۲۴، ۱۶۰۱۹، ۶۰۱۴، ۶۰۳۲، ۱۶۰۲۴، ۶۰۱۹، ۶۲۱۴، ۶۲۳۲، ۶۰۲۴، ۶۲۱۹، ۶۳۱۴، ۶۳۳۲، ۶۲۲۴، ۶۳۱۹، ۶۸۱۵، ۶۹۲۸، ۶۳۲۴، ۶۸۲۰، ۶۹۱۵، ۱۶۰۲۸، ۶۸۲۶، ۶۹۲۰، ۱۶۰۱۵، ۶۰۲۸، ۲۹۲۶، ۱۶۰۲۰، ۶۰۱۵، ۶۲۲۸، ۱۶۰۲۶، ۶۲۰۲۰، ۶۲۱۵، ۶۳۲۸، ۶۰۲۶، ۶۲۲۰، ۶۳۱۵، ۶۸۳۰، ۶۲۲۶، ۶۳۲۰، ۶۸۱۶، ۶۹۳۰، ۶۳۲۶، ۶۸۲۱، ۶۹۱۶، ۶۸۲۲، ۶۸۲۸، ۶۹۲۱، ۱۶۰۱۶، ۶۹۲۲، ۶۳۲۱، ۱۶۰۲۱، ۶۰۱۶، ۶۸۱۷، ۶۲۱۷، ۶۲۲۱، ۶۲۱۶، ۶۸۷۲، ۶۳۱۸، ۱۶۰۱۸، ۶۳۱۶، ۶۹۷۲، ۶۸۵۶، ۶۲۴۰، ۶۸۳۴، ۶۰۷۲، ۶۹۵۶، ۶۳۴۰، ۶۹۳۴، ۶۲۷۲، ۱۶۰۵۶، ۶۸۴۴، ۱۶۰۳۴، ۶۸۷۶، ۶۰۵۶، ۶۹۴۴، ۶۰۳۴، ۶۹۷۶، ۶۲۵۶، ۱۶۰۴۴، ۶۲۳۴، ۶۰۷۶، ۶۳۵۶، ۶۰۴۴، ۶۳۳۴، ۶۸۸۰، ۶۸۶۰، ۶۲۴۴، ۶۸۳۶، ۶۹۸۰، ۶۹۶۰، ۶۳۴۴، ۶۹۳۶، ۶۰۸۰، ۱۶۰۶۰، ۶۸۴۸، ۱۶۰۳۶، ۶۹۸۸۴، ۶۲۶۰، ۶۹۴۸ ، ۶۳۳۶، ۶۹۸۴، ۶۲۶۰، ۱۶۰۴۸، ۶۸۳۸، ۶۰۸۴، ۶۸۶۴، ۶۰۴۸، ۶۸۳۹، ۶۸۸۸، ۶۹۶۴، ۶۲۴۸، ۱۶۰۳۸، ۶۹۸۸، ۱۶۰۶۴، ۶۳۴۸، ۶۰۳۸، ۶۹۸۸، ۶۰۶۴، ۶۸۵۲، ۶۲۳۸، ۶۰۸۸، ۶۲۶۴، ۶۹۵۲، ۶۳۳۸، ۶۸۹۲، ۶۸۶۸، ۱۶۰۵۲، ۶۸۴۰، ۶۹۹۲، ۶۹۶۸، ۶۰۵۲، ۶۹۴۰، ۶۰۹۲، ۶۰۶۸، ۶۲۵۲، ۱۶۰۴۰، ۶۸۹۶، ۶۲۶۸، ۶۳۵۲، ۶۰۴۰، ۶۸/۶۷۰، ۶۸/۶۳۰، ۶۸/۵۶۰، ۶۹۹۶، ۶۹/۶۷۰، ۶۹/۶۳۰، ۶۹/۵۶۰، ۶۰۹۶، ۶۰/۶۷۰، ۶۰/۶۳۰، ۶۰/۵۶۰، ۶۸/۵۰۰، ۶۸/۷۱۰، ۶۸/۶۳۰، ۶۸/۶۰۰ ، ۶۹/۵۰۰، ۶۹/۷۱۰، ۶۹/۶۳۰، ۶۹/۶۰۰، ۶۰/۵۰۰، ۶۰/۷۱۰، ۶۰/۶۳۰، ۶۰/۶۰۰، ۶۸/۵۳۰، ۶۸/۸۰۰، ۶۸/۷۵۰، ۶۹/۵۳۰، ۶۹/۸۰۰، ۶۹/۷۵۰، ۶۰/۵۳۰

 

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

بلبرینگ ان اس کا (NSK)

کد های بلبرینگ شیار عمیق NSK

این کد ها بخشی از محصولات قابل ارائه می باشد، لطفا جهت اطلاع از کلیه مدل ها یا به کاتالوگ مراجعه نموده یا با واحد فروش تماس حاصل نمایید.

کد های بلبرینگ مینیاتوری NSK (NSK EXTRA SMALL BALL BEARINGS / MINIATURE BALL BEARINGS)

۶۸۱، MF 63، MF 85، MR 31، MF 683، MF 95، ۶۹۱، MF 83، MF 105، MR 41 ZZ، F 683 A، F 685، ۶۸۱ZZ، MF 63، F 695، ۶۰۱ ZZ ، F693، F 605، ۶۸۲ ZZ ، MF 93، F 625، MR 52 B، F 603، F 635، ۶۹۲ ZZ، F 623، MF 106، ۶۰۲ ZZ، F 633، MF 126، ۶۸۲X، MF 74، F 686 A، ۶۹۲، MF 84، F 696، MR 63، F 684، F 606، ۶۸۳ A، MF 104 B، F 626، MR 83، F 694، F 636، ۶۹۳، F 604، MF 117، MR 93، F 624، MF 137، ۶۰۳، F 634، F 687، ۶۲۳، MF 62 ، F 697، MR 74، MF 72، F 607، MR 84، F602، F 627، ۶۸۴ A، F 682X، MF 128، MR 104 B، F 692 X، MF 148، ۶۹۴، MF 82 X، F 688 A، ۶۰۴، F 602 X، F 698، ۶۲۴، ۷۲۶C، F 608، ۶۳۴، ۷۰۷C، F 689، MR 85، ۷۰۸C، F 699، MR 95 ، ۷۲۸C، FR 0، MR 105، ۷۰۹C، FR 1، MR 115، SMT 1510، FR 1-4، ۶۸۵، SMT 2015، FR 133، ۶۹۵، F 681، FR 1-5، ۶۰۵، F 691، FR 144، ۶۲۵، MF 41 X، FR 2-5، ۶۰۵، F 681 X، FR 2-6، MR 106، F 691 X، FR 2، MR 126، F 601 X، FR 155، ۶۸۶ A، F 682، FR 156، ۶۰۶، MF 52 B، FR 166، ۶۹۶، F 692، FR 3، ۶۲۶، SR 174X5 ZS، FR 168 B، ۶۳۶، SR 156X101، FR 188، MR 117، SR 186X1، FR 4 B، MR 137، SR 186X2 ZS، FR 1810، ۶۸۷، SR 3X31 ZS، FR 6، ۶۹۷، SR 3X23 ZS، RW 09، ۶۰۷، ۷۳۴C، RW 0، ۶۲۷، ۷۲۵C، RW 1، ۶۳۷، ۷۰۶C، RW 1-4، MR 128، R 2A، RW 133، MR 148، R 155، RW 1-5، ۶۸۸ A، R 156، RW144، ۶۹۸، R 166، RW 2-5، ۶۰۸ ، R 3، RW 2-6، ۶۲۸، R 168 B، RW 2، ۶۳۸ ، R 188، RW 155، ۶۸۹، R 4 B، RW 156، ۶۹۹، R 4 AA، RW 166، ۶۰۹، R 1810، RW 3، ۶۲۹، R 6، RW 168 B، ۶۳۹، FRW 2-6، RW 188، R 09، FRW 2، RW 4 B، R0، FRW 155، RW 1810، R 1، FRW 156، RW 6، R 1-4، FRW 166، FRW 0، R 133، FRW 3، FRW 1، R 1-5، FRW 168 B، FRW 1-4، R 144، FRW 4 B ، FRW 133، R 2-5، FRW 1810، FRW 1-5، R 2-6، SR 2X52 ZS، FRW 144، R 2، SR 144X100 ZS، FRW2-5

 

نکاتی در مورد بلبرینگ شش هزاری NSK

نوع کاسه نمد لاستیکی افت سرعت دارد.
در نوع با کاسه نمد فلزی، اگر حلقه بیرونی بچرخد گریس نشت می کند.
در موقع جا زدن گرم نشود و شسته نگردد (در هر دو طرف کاسه نمد داشته که با گریس پر شده اند).

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی