خرابی های بلبرینگ

علل خرابی بلبرینگ ها

با توجه به نقش مهم بلبرینگ های غلتشی در ماشین آلات گوناگون، اهمیت شناخت علل خرابی آنها و ممانعت از بروز آن واضح می نماید. متأسفانه عدم حصول بلبرینگ به طول عمر محاسبه شده امری غیرعادی نیست. دلایل زیادی برای این امر ممکن است وجود داشته باشد. نظیر:

 • مقدار بار بیشتر ازحد پیش بینی شده
 • روانکاری ناقص یا نامناسب
 • استفاده نادرست
 • آب بندی غیر مؤثر
 • انطباق خیلی فشرده و در نتیجه لقی داخلی کمتر از حد لازم

هر یک از عوامل فوق الذکر تأثیر خاص خود را بر روی بلبرینگ گذاشته که درنتیجه با بررسی یک بلبرینگ معیوب در بسیاری موارد می توان علت خرابی آن را شناسایی نموده و از بروز مجدد آن جلوگیری کرد:

  1. خزش بلبرینگ
  1. خوردگی و زنگ زدگی بلبرینگ
  1. خرابی قفسه بلبرینگ
  1. ترک و لب پریدگی بلبرینگ
  1. خراش و خش بلبرینگ
  1. تغییر رنگ بلبرینگ
  1. به وجود آمدن حفره و پوسته شدن بلبرینگ
  1. دندانه شدن بلبرینگ
  1. ایجاد حفره الکتریکی بلبرینگ
  1. سایش بلبرینگ
  1. لکه دار شدن بلبرینگ
  1. گیرپاژ بلبرینگ

  مشاوره تلفنی