پسوندهای بلبرینگ

کاربرد پسوند ها

کثر برینگ ها علاوه بر شماره اصلی که بیانگر نوع و اندازه ابعاد آن ها است دارای پسوند نیز می باشند که هر پسوند معرف ویژگی خاصی در طراحی داخلی یا بیرونی برینگ است . پسوند ها در نام گذاری برینگ ها نقش مهم و تأیین کننده ای دارند. آشنایی با پسوند ها می تواند کمک بزرگی باشد جهت انتخاب صحیح برینگ مورد نیاز و عدم آشنایی و استفاده نا به جا از برینگ ها می تواند خسارات زیادی در پی داشته باشد. آنچه در ادامه می آید، بررسی است اجمالی، درباره انواع پسوند های رایج مورد استفاده در بلبرینگ ها و رولبرینگ ها. البته باید توجه داشت که این پسوند ها از استاندارد خاصی پیروی نمی کنند و توسط سازندگان تأیین می شوند. به همین دلیل ممکن است در برند های مختلف، کاملاً یکسان نباشند.

پسوندکاربرد
ACزاویه تماس ۲۵ درجه در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای
ASوجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی (اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند)
Aاصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. به عنوان نمونه

 • ۴۲۱۰A به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه است.
 • ۷۰۵۶A به معنی زاویه تماس ۳۰ درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه می باشد.
ASRوجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی رولبرینگ های سوزنی ( اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند).
A xxxحرف A همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
B۱- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. مثلاً

 • ۷۲۱۰B به معنی زاویه تماس ۴۰ درجه در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه است.
 • ۳۲۲۱۰B به معنی زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی می باشد.

۲- همچنین B می تواند به معنی وجود لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی که با K شروع می شوند، باشد.

BIRشیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی.
B xxxحرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
C۱- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه برینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر برینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی برینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.به طور نمونه

 • ۷۲۱۰C یعنی زاویه تماس ۱۵ در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
 • ۲۲۳۱۰C یعنی حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای

۲- همچنین می توند به معنی بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد. نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع برینگها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).

CA۱- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.

۲- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.

CABغلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CABCشیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.
CACشیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CB۱- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .

۲- در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.

CC۱- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.

۲- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.

CLNکاهش در تلورانس حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس ۶X استاندارد ISO).
CL0کلاس دقت ۰ استاندارد ANSI-ABMA
CL00کلاس دقت ۰۰ استاندارد ANSI-ABMA
CL3کلاس دقت ۳ استاندارد ANSI-ABMA
CL7Aکیفیت استاندارد SKF برای برینگ های پینیون
CNلقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشاندهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال

 • CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 • CNM لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 • CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 • CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3
C1لقی داخلی، کمتر از C2
C2لقی داخلی، کمتر از نرمال
C3لقی داخلی، بیشتر از نرمال
C4لقی داخلی، بیشتر از C3
C5لقی داخلی، بیشتر از C4
C6تولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.
C7تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.
C01کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی
C02کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01
C03کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی
C04کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03
C10کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در برینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.
C20تلورانس قطر داخلی کمتر از C10
C30کاهش تلورانس قطر داخلی، به سمت حد حد اقل استاندارد
C40تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10
C50کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد
C80کاهش تلورانس ارتفاع در برینگ های کف گرد
D۱- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف برینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره برینگ قرار می گیرد: مثال:

 • ۳۳۱۰D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس ۴۵ در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
 • K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه

۲- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.

DBدوبلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت برینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو برینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:

 • A: بار اولیه سبک (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)
 • C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 • GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ های شیار عمیق)
 • GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN
DFدو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.
DGدو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.
DHبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه
DPقطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه )
DRدو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.
DS۱- برینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت

۲- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه

DTدو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .
DVشیار در حلقه بیرونی بلبرینگ های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.
D8عدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد
Eاصلاحات در طراحی اصلی و اولیه برینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری برینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد.مثال:

 • ۶۲۰۶E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق
 • NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای
 • ۲۹۳۲۰E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد
ECغلتک های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
FAتمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی
FBتمرکز قفسه F بر حلقه داخلی
FEقفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.
FMAقفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ های سوزنی
FPقفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
۲Fبلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف
۲FFبلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف
Gبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو برینگی که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت برینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.
GAبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت برینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.
GBبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GA بیشتر است.
GCبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت برینگ از حالت GB بیشتر است.
GPرولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.
H۱- قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده

۲- کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27

HAسخت کاری سطحی کل برینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:

 • ۰: کل برینگ
 • ۱: حلقه های بیرونی و داخلی
 • ۲: حلقه بیرونی
 • ۳: حلقه داخلی
 • ۴: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
 • ۵: اجزاء غلتشی
 • ۶: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی
 • ۷: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
HBبرینگی که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند.
HEبرینگ یا قطعاتی از برینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HMبیرینگ یا اجزای بیرینگ که سختی ماتنزینی شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HTبرینگ پرشده با گریس دما بالا (۱۳۰C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بربینگ (۲۵% تا ۳۵% فضای خالی برینگ ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:

 • A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.
 • B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.
 • C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)
HUبرینگ یا اجزاء برینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
HVبرینگ یا اجزاء برینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت برینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
ISرولبرینگ سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.
Jقفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.
JAقفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی
JBCSقفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی (مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه)
JBSقفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی
JEقفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده
JRقفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.
JWقفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده
Kحلقه داخلی مخروطی با شیب ۱:۱۲
K30حلقه داخلی مخروطی با شیب ۱:۳۰
Lقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.
LAقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
LBقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی
LHTبرینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از ۱۴۰+ درجه سانتی گراد تا ۴۰- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می شود.
LOبرینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.
LPقفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
LPSقفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.
LSکاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.
۴Tبرینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (۵۰- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در برینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.
Mقفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.
MAقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه بیرونی
MASقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MBقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه داخلی
MBSقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه داخلی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MOبرینگی که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند.
MPقفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی
MPSقفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.
MTبرینگ محتوی گریس دما متوسط (۱۱۰+ درجه سانتی گراد تا ۳۰- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.
Nجای خار در حلقه بیرونی برینگ
NRجای خار و خار در حلقه بیرونی برینگ (برای تثبیت محوری برینگ)
N1یک شکاف در لبه بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ
N2دو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی حلقه بیرونی جهت تثبیت شعاعی برینگ
N4N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.
N6N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.
Pقفسه پلی آمید ۶۶ تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پلاستیک ساخته شده و نسبت به اجزای غلتنده مرکز شده است.
P1قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای
P2رولبرینگ بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه
P3رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح
PRرولبرینگ بشکه ای با حلقه بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه حلقه بیرونی
P4دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO (دقیقتر از P5)
P4Aدقت ابعاد مطابق کلاس ۴ استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس ۹AFBMA
P5دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۵ استاندارد ISO (دقیقتر از P6)
P6دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس ۶ استاندارد ISO
PA9دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9
PA9Bدقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9
QBCچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این برینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QBTچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این برینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QFCچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.
QFTچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از برینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QRچهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی
QTچهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم
Q05ارتعاش بسیار کم
Q06ارتعاش کمتر از نرمال
Q5سطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)
Q6سطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)
Rلبه یکپارچه بیرونی روی حلقه بیرونی
RSرولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی
RS1کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
RS2کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
۲RSکاسه نمد نوع RS در دو طرف برینگ
۲RS1کاسه نمد ۱RS در دو طرف برینگ
۲RS2کاسه نمد RS2 در دو طرف برینگ
RSHکاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.
۲RSHکاسه نمد نوع RSH در دو طرف برینگ
۰۲RSرولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف
RZکاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)
۲RZکاسه نمد RZ در دو طرف برینگ
(X)RXXحرف R همراه با دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
SMرولبرینگ سوزنی دارای گریس. ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند.
SORTسری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی. اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .
SPدقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4
SOپایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای ۱۵۰+ درجه سانتی گراد
S1پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای ۲۰۰+ درجه سانتی گراد
S2پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای ۲۵۰+ درجه سانتی گراد
S3پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای ۳۰۰+ درجه سانتی گراد
S4پایداری ابعاد حلقه های برینگ تا دمای ۳۵۰+ درجه سانتی گراد
T۱- قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده

۲- سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K

TAقفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
TBقفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی حلقه داخلی
TBTسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TFTسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TGسه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به یکی از صورتهای,TFT TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
THقفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده
TNقفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در برینگ تزریق شده باشد. طراحی ها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.
TRسه بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار
TTسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به صورت پشت سرهم
Tهمراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
U۱- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای ۱۱۵یا ۱۱۶ بدون بوش رزوه نشده

۲- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی

۳- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر

UPدقت فوق العاده بالا، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4
UPGبلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم
Vبرینگ بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی
VGAرولبرینگ سوزنی یا استوانه ای، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است. ( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است)
Vبه همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
VAتغییراتی که به منظور کاربرد بخصوص در برینگ ایجاد شده است ، نظیر:

 • VA201 برینگ برای واگن کوره ها
 • VA301 برینگ برای موتورهای کششی
VBابعاد بیرونی اصلاح شده، بویژه شعاع پخ
VEاصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی
VQتلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد
VSلقی داخلی غیر استاندارد در برینگ
VTروانکاری غیر استاندارد
W۱- بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری

۲- رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند K) با جا خار در حلقه داخلی یا بیرونی

WMهمراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است.
W20سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ
W26شش سوراخ روانکاری در حلقه داخلی برینگ
W33یک شیار و سه سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ
W33Xیک شیار وشش سوراخ روانکاری در حلقه بیرونی برینگ
Xتغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی برینگ بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO
Yقفسه برنجی پرسی. طراحی های دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند.
YAقفسه برنجی پرسی، متمرکز روی حلقه بیرونی
Z۱- رولبرینگ های سوزنی مرکب با محفظه

۲- کاسه نمد فلزی در یک طرف برینگ

۲Zکاسه نمد Z در دو طرف برینگ
ZNZ+N، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNRZ+NR، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNBZ+N، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZNBRZ+NR، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZWمجموعه دو ردیفه غلتک های سوزنی و قفسه

  مشاوره تلفنی