بلبرینگ شیار عمیق Koyo

بلبرینگ کویو (KOYO)

بلبرینگ شیار عمیق Koyo

این بلبرینگ ها دارای شیار ساچمه ای عمیق و یکپارچه بوده که عالوه برتحمل کردن بار شعاعی دارای خاصیت
تحمل بار محوری از هر دو طرف نیز می باشد.
متداول ترین این بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی و الستیکی تولید می شود.
نوع تحمل بار: این نوع بلبرینگ ها بار شعاعی و بار محوری را از هر دو طرف تحمل می کنند.

نکاتی در مورد بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه Koyo

 به علت این که این بلبرینگ ها در هر دو طرف کاسه نمد دارند و با گریس پر می شوند پس نباید موقع
جا زدن گرم یا شسته شوند.
 بلبرینگ هایی که کاسه نمد فلزی دارند در صورت چرخش حلقه بیرونی امکان نشت گریس وجود دارد.
 بلبرینگ ها با کاسه نمد الستیکی دارای افت سرعت می باشند.

نوع قرار گرفتن برحسب نوع کاربرد و نوع تحمل بار محوری

 حالت پشت سرهم که بار محوری را از یک طرف تحمل می کند.
 حالت پشت به پشت که بار محوری را از دو طرف تحمل می کند که از استحکام زیادی برخوردار است.
 حالت روبه رو که بار محوری را از دو طرف تحمل می کند و دارای استحکام کتری نسبت به حالت پشت
به پشت می باشد.

بلبرینگ کویو (KOYO)

بلبرینگ کویو (KOYO)

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه Koyo( بلبرینگ دو تایی Koyo)

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه طراحی شبیه به بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه دارند. این نوع بلبرینگ ها دارای
شیار عمیق بدون وقفه ای ه ستند و دارای انطباق باال بین ساچمه ها و شیارعمیق ه ستند. این نوع بلبرینگها
توانای تحمل بارهای محوری در دو جهت دارند وهمچنین توانایی تحمل بارهای شععععاعی را دارند. بلبرینگ دو
ردیفه شیار عمیق زمانی استفاده می شوند که بلبرینگ های تک ردیفه شیار عمیق توانایی تحمل بار را نداشته
با شند. بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه کمی عریض تر برای قطر داخلی و خارجی ن سبت به بلبرینگ شیار
عمیق تک ردیفه اما به طور قابل توجهی دارای ظرفیت باالتری نسععبت به بلبرینگ های تک ردیفه شععیار عمیق
هسععتند.این بلبرینگ ها زمانی مورد اسععتفاده قرار می گیرند که یک بلبرینگ قدرت تحمل بار کافی را نداشععته
باشد که در اصطالح عامیانه به ساچمه گرد نیز شناخته می شوند.

نوع تحمل بار: باتوجه به نوع قرار گرفتن قابلیت تحمل بار محوری در یک طرف و دو طرف را دارا می باشد.در هنگام خرید بلبرینگ شیار عمیق با انواع مختلفی از آن روبرو خواهید شد که به قرار زیر است:

دوردیفه
فولاد ضد زنگ
یک ردیفه
دارای شیار جا زدنی

مشخصات تکنیکی بلبرینگ شیار عمیق KOYO

طراحی ساده، غیر قابل تفکیک و قابلیت کارکرد در سرعت های بالا از مزایای بلبرینگ شیار عمیق KOYO است. این مزایا دامنه گسترده ای از کاربرد ها را برای این محصول سبب شده است. به صورت عامیانه به این نوع بلبرینگ صنعتی، بلبرینگ های شش هزاری نیز گویند.

مدل های مختلف بلبرینگ شش هزاری
بلبرینگ شش هزاری یک ردیفه
بلبرینگ شش هزاری دو ردیفه
بلبرینگ شش هزاری از فولاد ضد زنگ
بلبرینگ شش هزاری با شیار جازدنی

بلبرینگ های شیار عمیق دارای شیارهای ساچمه ای عمیق و یکپارچه می باشد و همین موضوع به آنها این قدرت را می دهد که علاوه برتحمل کردن بار شعاعی بتوانند بار محوری را از هر دو طرف تحمل کنند. متداول ترین این بلبرینگ ها با کاسه نمد فلزی و لاستیکی تولید می شود.

همچنین بلبرینگ های شیار عمیق KOYO دارای دو نوع کاسه نمد هستند:

فلزی: حاصیت آب بندی آن ها کمتر است. چرا که بین حلقه داخلی و کاسه نمد فاصله وجود دارد. ولی سبب بالاتر رفتن سرعت دورانی می گردد.
لاستیکی: دارای واشر فلزی به همراه روکش لاستیکی است.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی