رولبرینگ استوانه ای FAG

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)


رولبرینگ استوانه ای FAG

رولبرینگ استوانه ای FAG مناسب بارهای شعاعی سنگین و سرعت های بالا می باشد و در مدل های زیر ارائه می شود:

رولبرینگ استوانه ای FAG مدل NU
رولبرینگ استوانه ای FAG مدل NJ

مشخصات فنی رولبرینگ استوانه ای FAG

نوع تحمل بار: توانایی تحمل بار شعاعی را دارند. از انواع این رولبرینگ ها می توان به رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه، رولبرینک استوانه ای دو ردیفه، رولبرینگ استوانه ای کف گرد، رولبرینگ استوانه ای پرغلتک و غیره اشاره کرد.

رولبرینگ استوانه ای یک ردیفه FAG

طراحی این رولبرینگ ها به نحوی است که یکی از حلقه های داخلی یا بیرونی، از یک یا دو طرف لبه نداشته و رولبرینگ قابلیت تفکیک شدن دارد. این امر در مواردی نظیر جا زدن و در آوردن رولبرینگ ها بخصوص در مواردی که انطباق باید تداخلی باشد، موجب تسهیل کار می شود. رولبرینگ تک ردیفه استوانه ای همیشه بین فلنچ یکپارچه ی باز هدایت می شوند. این نوع فلنچ های ترکیبی باز داری طراحی خاصی هستند و سطح آن طوری طراحی شده است که عملیات روغن کاری را آسان می کند و همچنین اصطکاک را کاهش می دهد که در نتیجه دما در عملیات کاهش می یابد.

نوع تحمل بار: این نوع رولبرینگ ها ضمن قابلیت تحمل بار های سنگین، قادر به چرخش با سرعت های بالا نیز هستند.

انواع رولبرینگ استوانه ای FAG همراه نماد

نوع (N) حلقه بالایی بدون لبه است و قابلیت تفکیک شدن را دارد و همچنین حلقه بیرونی از دو طرف قابل تفکیک شدن است.
نوع (NU) حلقه پایینی بدون لبه و قابل تفکیک شدن است. حلقه بیرونی از دو طرف لبه دارد و حلقه داخلی فاقد لبه می باشد.
نوع (NJ) حلقه بیرونی از دو طرف دارای لبه و حلقه داخلی از یک طرف لبه دارد لذا حلقه داخلی از یک طرف امکان حرکت محوری را دارد.
نوع (NUP) حلقه بیرونی از دو طرف لبه دارد و حلقه داخلی از یک طرف لبه یکپارچه و از طرف دیگر لبه جدا شدنی دارد.
نوع (NU + NJ) نوع NU به همراه یک حلقه گوشه دار برای تثبیت بیرینگ از یک جهت بعد از نصب.
نوع (NJ + HJ) نوع NJ به همراه یک حلقه گوشه دار برای تثبیت بیرینگ از دو طرف بعد از نصب.

نکات

زمانی می توان کارکرد رضایت بخشی از بلبرینگ که تحت بار محوری هستند داشت که همزمان با آن ها بار شعاعی نیز وارد شود.
رولبرینگ هایی که حلقه داخلی یا بیرونی خود لبه دارند می توانند علاوه بر بار شعاعی، بار محوری را نیز تحمل کند.

شماره فنی رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه FAG

قطر داخلی ۳۰ میلیمتر: N1006-K-M1-SP
قطر داخلی ۳۵ میلیمتر: N1007-K-M1-SP
قطر داخلی ۴۰ میلیمتر: N1008-K-M1-SP
قطر داخلی ۴۵ میلیمتر: N1009-K-M1-S
قطر داخلی ۵۰ میلیمتر: N1010-K-M1-SP، N1910-K-M1-SP
قطر داخلی ۵۵ میلیمتر: N1011-K-M1-SP، N1911-K-M1-SP
قطر داخلی ۶۰ میلیمتر: N1012-K-M1-SP، N1912-K-M1-SP
قطر داخلی ۶۵ میلیمتر: N1013-K-M1-SP، N1913-K-M1-SP
قطر داخلی ۷۰ میلیمتر: N1014-K-M1-SP، N1914-K-M1-SP
قطر داخلی ۷۵ میلیمتر: N1015-K-M1-SP، N1915-K-M1-SP
قطر داخلی ۸۰ میلیمتر: N1016-K-M1-SP، N1916-K-M1-SP
قطر داخلی ۸۵ میلیمتر: N1017-K-M1-SP، N1917-K-M1-SP
قطر داخلی ۹۰ میلیمتر: N1018-K-M1-SP، N1918-K-M1-SP
قطر داخلی ۹۵ میلیمتر: N1019-K-M1-SP، N1919-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۰۰ میلیمتر: N1020-K-M1-SP، N1920-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۰۵ میلیمتر: N1021-K-M1-SP، N1921-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۱۰ میلیمتر: N1022-K-M1-SP، N1922-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر: N1024-K-M1-SP، N1924-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۳۰ میلیمتر: N1026-K-M1-SP، N1926-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۴۰ میلیمتر: N1028-K-M1-SP، N1928-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۵۰ میلیمتر: N1030-K-M1-SP، N1930-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر: N1032-K-M1-SP، N1932-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۷۰ میلیمتر: N1034-K-M1-SP، N1934-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۸۰ میلیمتر: N1036-K-M1-SP، N1936-K-M1-SP
قطر داخلی ۱۹۰ میلیمتر: N1038-K-M1-SP، N1938-K-M1-SP
قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر: N1040-K-M1-SP، N1940-K-M1-SP
قطر داخلی ۲۲۰ میلیمتر: N1044-K-M1-SP، N1944-K-M1-SP
قطر داخلی ۲۴۰ میلیمتر: N1048-K-M1-SP، N1948-K-M1-SP
قطر داخلی ۲۶۰ میلیمتر: N1052-K-M1-SP، N1952-K-M1-SP
۲۸۰ میلیمتر: N1056-K-M1-SP، N1956-K-M1-SP
۳۰۰ میلیمتر: N1060-K-M1-SP ، N1960-K-M1-SP
۳۲۰ میلیمتر: N1064-K-M1-SP، N1964-K-M1-SP
۳۴۰ میلیمتر: N1068-K-M1-SP ، N1968-K-M1-SP
۳۶۰ میلیمتر: N1072-K-M1-SP، N1972-K-M1-SP
۳۸۰ میلیمتر: N1076-K-M1-SP، N1976-K-M1-SP
۴۰۰ میلیمتر: N1080-K-M1-SP، N1980-K-M1-SP
۴۲۰ میلیمتر: N1084-K-M1-SP ، N1984-K-M1-SP
۴۴۰ میلیمتر: N1088-K-M1-SP، N1988-K-M1-SP
۴۶۰ میلیمتر: N1092-K-M1-SP، N1992-K-M1-SP
۴۸۰ میلیمتر: N1096-K-M1-SP، N1996-K-M1-SP
۵۰۰ میلیمتر: N10/500-K-M1-SP، N19/500-K-M1-SP

کد فنی رولبرینگ استوانه ای تک ردیفه FAG

N202-E-XL-TVP2، NJ2304 + HJ2304-E، NJ2203 + HJ2203-E رولبرینگ استوانه ای، NU1005، NJ406+HJ406 رولبرینگ، NU2203، NU2304 رولبرینگ استوانه ای، Cylindrical roller bearings NUP2..-E، Cylindrical roller bearings NUP3.E، NN3006، NUP2304 رولبرینگ استوانه ای، N203-E-XL، NJ2305 + HJ2305-E، NJ2204 + HJ2204-E رولبرینگ، NU1006، NJ407+HJ407 رولبرینگ استوانه ای، NU2204، NU2305 رولبرینگ، NUP203، NUP303 رولبرینگ استوانه ای، NN3007، NUP2305، N204-E-XL، NJ2306 + HJ2306-E، NJ2205 + HJ2205-E رولبرینگ، NU1007، NJ408+HJ408 رولبرینگ، NU2205، NU2306 رولبرینگ استوانه ای، NUP204، NUP304، NN3008، NUP2306، N205-E-XL، N305-E،-XL-TVP2 ، NJ2307 + HJ2307-E، NJ2206 + HJ2206-E رولبرینگ، NU1008، NJ409+HJ409 رولبرینگ استوانه ای، NU2206، NU2307 رولبرینگ، NUP205، NUP305، NN3009، NUP2307 رولبرینگ استوانه ای، N206-E-XL، N306-E-XL، NJ2308 + HJ2308-E ، NJ2207 + HJ2207-E رولبرینگ، NU1009، NJ410+HJ410 رولبرینگ، NU2207، NU2308 رولبرینگ استوانه ای، NUP206، NUP306 رولبرینگ استوانه ای، NN3010، NUP2308، N207-E-XL، N307-E-XL، NJ2309 + HJ2309-E، NJ2208 + HJ2208-E رولبرینگ، NU1010، NJ411+HJ411 رولبرینگ استوانه ای، NU2208، NU2309 رولبرینگ، NUP207، NUP307، NN3011، NUP2309، N208-E-XL-TVP2، N308-E-XL-TVP2 ، NJ2310 + HJ2310-E، NJ2209 + HJ2209-E رولبرینگ استوانه ای، NU1011، NJ412+HJ412 رولبرینگ، NU2209، NU2310 رولبرینگ استوانه ای، NUP208، NUP308 رولبرینگ استوانه ای،NN3012،NUP2310 رولبرینگ استوانه ای، N209-E-XL، N309-E-XL، NJ2311 + HJ2311-E، NJ2210 + HJ210-E رولبرینگ، NU1012، NJ413 + HJ413 رولبرینگ استوانه ای، NU2210، NU2311 رولبرینگ، NUP209، NUP309، NN3013، NUP2311، N210-E-XL، N310-E-XL، NJ2312 + HJ2312-E، NJ2211 + HJ2211-E رولبرینگ استوانه ای، NU1013، NJ414 + HJ414 رولبرینگ، NU2211، NU2312 رولبرینگ استوانه ای، NUP210، NUP310، NN3014، NUP2312، N211-E-XL، N311-E-XL-TVP2، NJ2313 + HJ2313-E، NJ2212 + HJ212-E رولبرینگ، NU1014، NJ415 + HJ415 رولبرینگ استوانه ای، NU2212، NU2313 رولبرینگ، NUP211، NUP311 رولبرینگ استوانه ای، NN3015، NUP2313 رولبرینگ استوانه ای، N212-E-XL، N312-E-XL، NJ2314 + HJ2314-E، NJ2213 + HJ2213-E رولبرینگ استوانه ای، NU1015، NJ416 + HJ416 رولبرینگ، NU2213، NU2314 رولبرینگ استوانه ای، NUP212، NUP312، NN3016، NUP2314، N213-E-XL، N313-E-XL، NJ2315 + HJ2315-E، NJ2214 + HJ2214-E رولبرینگ، NU1016، NJ417 + HJ417 رولبرینگ استوانه ای، NU2214، NU2315 رولبرینگ، NUP213، NUP313، NN3017، NUP2315، N214-E-XL-TVP2، N314-E-XL-TVP2 ، NJ2316 + HJ2316-E، NJ2215 + HJ2215-E رولبرینگ استوانه ای، NU1017، NJ418 + HJ418 رولبرینگ، NU2215،NU2316 رولبرینگ استوانه ای،NUP214،NUP314 رولبرینگ استوانه ای،NN3018،NUP2316 رولبرینگ استوانه ای، N215-E-XL، N315-E-XL، NJ2317 + HJ2317-E، NJ2216 + HJ216-E رولبرینگ، NU1018، NJ419 + HJ419 رولبرینگ استوانه ای، NU2216، NU2317 رولبرینگ، NUP215، NUP315، NN3019، NUP2317، N216-E-XL، N316-E-XL، NJ2318 + HJ2318-E، NJ2217 + HJ2217-E رولبرینگ استوانه ای، NU1019، NJ420 + HJ420 رولبرینگ، NU2217، NU2318 رولبرینگ استوانه ای، NUP216، NUP316، NN3020، NUP2318، N217-E-XL-TVP2 ، N317-E-XL-M1، NJ2319 + HJ2319-E، NJ2218 + HJ2218-E رولبرینگ، NU1020، NJ421 + HJ421 رولبرینگ استوانه ای، NU2218، NU2319 رولبرینگ، NUP217، NUP317 رولبرینگ استوانه ای، NN3021، NUP2319 رولبرینگ استوانه ای، N218-E-XL، N318-E-XL، NJ2320 + HJ2320-E، NJ2219 + HJ2219-E رولبرینگ استوانه ای، NU1021، NJ422 + HJ422 رولبرینگ، NU2219، NU2320 رولبرینگ استوانه ای، NUP218، NUP318، NN3022، NUP2320، N219-E-XL، N319-E-XL، NJ2322 + HJ2322-E، NJ2220 + HJ2220-E رولبرینگ، NU1022، NJ424 + HJ424 رولبرینگ استوانه ای، NU2220، NU2322 رولبرینگ، NUP219، NUP319 رولبرینگ استوانه ای، NN3024، NUP2322، N220-E-XL، N320-E-XL-M1 ، NJ2324 + HJ2324-E، NJ2222 + HJ2222-E رولبرینگ استوانه ای، NU1024، FAG Cylindrical roller bearings NU4، NU2222، NU2324 رولبرینگ استوانه ای، NUP220، NUP320، NN3026،NUP2324 رولبرینگ استوانه ای، N221-E-XL، NJ2326 + HJ2326-E، NJ2224 + HJ2224-E رولبرینگ، NU1026، NU406 رولبرینگ، NU2224، NU2326 رولبرینگ، NUP221، NN3028، NUP2326، N222-E-XL، N322-E-XL-M1، NJ2328 + HJ2328-E، NJ2226 + HJ2226-E رولبرینگ استوانه ای، NU1028، NU407 رولبرینگ، NU2226، NU2328 رولبرینگ استوانه ای، NUP222، NUP322 رولبرینگ استوانه ای، NN3030، NUP2328، N224-E-XL ، N324-E-XL-M1، NJ2330 + HJ2330-E، NJ2228 + HJ2228-E رولبرینگ، NU1030، NU408 رولبرینگ استوانه ای، NU2228، NU2330 رولبرینگ، NUP224، NUP324، NN3032، NUP2330 رولبرینگ استوانه ای، N226-E-XL، N326-E-XL، NJ2332 + HJ2332-E، NJ2230 + HJ2230-E رولبرینگ استوانه ای، NU1032، NU409 رولبرینگ، NU2230، NU2332 رولبرینگ استوانه ای، NUP226، NUP326 رولبرینگ استوانه ای، NN3034، NUP2344، N228-E-XL-M1، N328-E-XL، NJ2334 + HJ2334-E، NJ2232 + HJ2232-E رولبرینگ، NU1034، NU410 رولبرینگ، NU2232، NU2334 رولبرینگ، NUP228، NUP328، NN3036، NUP2203 رولبرینگ استوانه ای، N230-E-XL، N330-E-XL-M1، NJ2336 + HJ2336-E، NJ2234 + HJ2234-E رولبرینگ استوانه ای، NU1036، NU411 رولبرینگ استوانه ای، NU2234، NU2336 رولبرینگ استوانه ای،NUP230،NUP330 رولبرینگ استوانه ای،NN3038،NUP2204، N232-E-XL، N332-E-M1، NJ2338 + HJ2338-E، NJ2236 + HJ2236-E رولبرینگ، NU1038، NU412 رولبرینگ، NU2236، NU2338 رولبرینگ، NUP232، NN3040، NUP2205، N234-E-XL-M1، N334-E-TB، NJ2340 + HJ2340-E، NJ2238 + HJ2238-E رولبرینگ استوانه ای، NU1040، NU413 رولبرینگ استوانه ای، NU2238، NU2340 رولبرینگ استوانه ای، NUP234، NN3044، NUP2206 رولبرینگ استوانه ای، N236-E-XL-M1، NJ303-E-XL-TVP2+HJ303، NJ2240 + HJ2240-E رولبرینگ، NU1044-M1، NU414 رولبرینگ، NU2240، NU2344 رولبرینگ، NUP236، NN3048، NUP2207، N238-E-M1، NJ304+HJ304-E، NJ202 رولبرینگ، NU1048-M1، NU415 رولبرینگ، NU2244، NU2348 رولبرینگ استوانه ای، NUP238، NN3052، NUP2208، N240-E-M1، NJ305+HJ305-E، NJ203-E-XL، NU1052-M1، NU416 رولبرینگ استوانه ای، NU2248، NU2352 رولبرینگ، NUP240، NN3056، NUP2209 رولبرینگ استوانه ای، N248-E-TB-M1، NJ306+HJ306-E، NJ204-E-XL-HJ204-E رولبرینگ، NU1056-M1، NU417 رولبرینگ، NU2252، NU2356 رولبرینگ استوانه ای، NUP244، NN3060، NUP2210، NJ307 +HJ307-E، NJ205-E-XL، NU1060-M1، NU418 رولبرینگ، NU2256، NU303 رولبرینگ، NN3064، NUP2211، NJ308+HJ308-E، NJ206-E-XL، NU1064-M1، NU419 رولبرینگ، NU2260، NU304 رولبرینگ استوانه ای، NN3068، NUP2212 رولبرینگ استوانه ای، NJ309+HJ309-E، NJ207-E-XL رولبرینگ استوانه ای، NU1068-M1، NU420 رولبرینگ استوانه ای، NU2264، NU305 رولبرینگ، NN3072، NUP2213، NJ310+HJ310-E، NJ208-E-XL، NU1072-M1، NU421 رولبرینگ، NU2272، NU306 رولبرینگ استوانه ای، NN3076، NUP2214، NJ311+HJ311-E، NJ209-E-XL، NU1076-M1، NU422 رولبرینگ، NU2276، NU307 رولبرینگ، NN3080، NUP2215 رولبرینگ استوانه ای، NJ312+HJ312-E، NJ210-E-XL رولبرینگ، NU1080، NU424 رولبرینگ استوانه ای، NU202، NU308 رولبرینگ استوانه ای، NN3084، NUP2216، NJ313+HJ313-E، NJ211-E-XL، NU1084، NU1992-M1 رولبرینگ، NU203، NU309 رولبرینگ، NN3088، NUP2217، NJ314+HJ314-E، NJ212-E-XL، NU1088، NU1996-M1 رولبرینگ استوانه ای، NU204، NU310 رولبرینگ استوانه ای، NN3092، NUP2218 رولبرینگ استوانه ای، NJ315+HJ315-E، NJ213-E-XL، NU1092، NU19/560-M1 رولبرینگ، NU205، NU311 رولبرینگ، NN3096، NUP2219، NJ316 +HJ316-E، NJ214-E+HJ214-E رولبرینگ، NU1096، NU19/600-E-TB-M1 رولبرینگ، NU206، NU312 رولبرینگ استوانه ای، NN30/500، NUP2220، NJ317 +HJ317-E، NJ215-E+HJ215-E، NU10/500 ، NU19/670-TB-M1 رولبرینگ استوانه ای، NU207، NU313 رولبرینگ، Cylindrical roller bearings NUP، NUP2222 رولبرینگ استوانه ای، NJ318 +HJ318-E، NJ216-E+HJ216-E رولبرینگ، NU10/560 ، NU19/710-TB-M1 رولبرینگ، NU208، NU314 رولبرینگ استوانه ای، NUP2230، NUP2224، NJ319 +HJ319-E، NJ217-E+HJ217-E، NU20، NU315 رولبرینگ، NUP2232، NUP2226، NJ320 +HJ320-E، NJ218-E+HJ218-E، NU210، NU316 رولبرینگ استوانه ای، NUP2234 ، NUP2228 رولبرینگ استوانه ای، NJ322-E-XL-TVP2+HJ322-E، NJ219-E+HJ219-E رولبرینگ استوانه ای، NU211، NU317 رولبرینگ، NUP2244، NUP2236، NJ324+HJ324-E، NJ220-E+HJ220-E، NU212، NU318 رولبرینگ استوانه ای، NJ326 HJ326-E، NJ221-E+HJ221-E، NU213، NU319 رولبرینگ، NJ328+HJ328-E، NJ222-E+HJ222-E رولبرینگ، NU214، NU320 رولبرینگ استوانه ای، NJ330+HJ330-E، NJ224-E+HJ224-E، NU215، NU322 رولبرینگ استوانه ای، NJ332+HJ332-E، NJ226-E+HJ226-E رولبرینگ، NU216، NU324 رولبرینگ، NJ334+HJ334-E، NJ228+HJ228-E، NU217، NU326 رولبرینگ استوانه ای، NJ336-E-TB-M1+HJ336-E، NJ230+HJ230-E رولبرینگ، NU218، NU328 رولبرینگ، NJ340+HJ340-E، NJ232+HJ232-E، NU219، NU330 رولبرینگ استوانه ای، NJ348+HJ348-E، NJ234+HJ234-E، NU220، NU332 رولبرینگ، NJ356+HJ356-E، NJ236+HJ236-E رولبرینگ استوانه ای، NU221، NU334 رولبرینگ استوانه ای، NJ303+HJ303-E، NJ238+HJ238-E، NU222، NU336 رولبرینگ، NJ304 +HJ304-E، NJ240+HJ240-E، NU224، NU338 رولبرینگ استوانه ای، NJ305 +HJ305-E، NJ244+HJ244-E رولبرینگ، NU226، NU340 رولبرینگ، NJ306 +HJ306-E، NJ248 + HJ248-E، NU228، NU344 رولبرینگ استوانه ای، NJ415-XL-M1 + HJ415، NJ252 + HJ252-E، NU230، NU348 رولبرینگ، NJ416-XL-M1 + HJ416، NJ406-XL-M1 + HJ406 رولبرینگ، NU232، NU352 رولبرینگ استوانه ای، NJ417-XL-M1 + HJ417، NJ407-XL-M1 + HJ407 رولبرینگ استوانه ای، NU234، NU356 رولبرینگ، NJ418-XL-M1 + HJ418، NJ408-XL-M1 + HJ408 رولبرینگ، NU236، NU244 رولبرینگ، NJ419-XL-M1 + HJ419، NJ409-XL-M1 + HJ409 رولبرینگ استوانه ای، NU238، NU248 رولبرینگ استوانه ای، NJ420-XL-M1 + HJ420، NJ410-XL-M1 + HJ410 رولبرینگ، NU240، NU252 رولبرینگ، NJ421-XL-M1 + HJ421، NJ411-XL-M1 + HJ411 رولبرینگ استوانه ای، NU264، NU256 رولبرینگ استوانه ای، NJ422-XL-M1 + HJ422، NJ412-XL-M1 + HJ412 رولبرینگ، NU260 رولبرینگ، NJ424-XL-M1 + HJ424، NJ413-XL-M1 + HJ413 رولبرینگ استوانه ای، NJ414-XL-M1 + HJ414 رولبرینگ

رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه FAG

این نوع رولبرینگ ها دارای سطح مقطع کمی بوده، همچنین دارای ظرفیت تحمل بار و سختی بالا می باشند. رولبرینگ استوانه ای دو ردیفه عمدتا در ماشین های ابزار، تجهیزات انتقال نیرو، کارخانه های سنگ زنی و همچنین گیربکس های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. اکثرا رولربیرینگ های استوانه ای دو ردیفه در طرح های NNU و NN تولید می شوند.

رولبرینگ دو ردیفه استوانه ای با سوراخ استوانه ای و سوراخ مخروطی ساخته می شود. بیرینگ طرح NN عموما با سوراخ مخروطی ساخته می شود. در هنگام سوار کردن بیرینگ با سوراخ مخروطی امکان بدست آمدن لقی داخلی شعاعی وجود دارد.

 

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

رولبرینگ استوانه ای پرغلتک FAG یا رولبرینگ بدون شبکه FAG

این رولبرینگ ها بیشترین تعداد غلتک را دارند و در اصل با وجود عدم قفسه تمامی فضایی که در سایر بیرینگ ها توسط قفسه اشغال می شود در آنها از غلتک پر شده است. ضخامت این بیرینگ ها نسبت به پهنایشان کمتر است که این موضوع باعث بالا رفتن فوق العاده زیاد تحمل بار و در عین حال صرفه جویی در مقدار فضای مورد نیاز برای جازدن رولبرینگ می شود.

این بیرینگ ها در چند نوع یک ردیفه، دوردیفه و چند ردیفه تولید می شود.

انواع رولبرینگ بدون شبکه FAG همراه پسوند

(پسوند B) رولبرینگ هایی که جهت عملیات حرارتی غلتک ها سخت کاری شده اند.
(پسوند B4) رولبرینگ هایی که برای شرایطی با سختی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند که علاوه بر غلتک، حلقه های آنها نیز سخت کاری شده اند.
(پسوند NNC) این رولبرینگ ها در حلقه خود یک لبه یکپارچه و یک حلقه لبه دار که می تواند بار محوری را در دو جهت تحمل کند.
(پسوند NNF) رولبرینگ هایی که حلقه داخلی دو تیکه بوده و یک حلقه نکه دارنده متصل می شوند.

رولبرینگ استوانه ای کف گرد FAG یا NTB FAG

طراحی این بیرینگ ها ساده و شامل یک واشر شافت، یک واشر محفظه و قفسه به همراه تعدادی غلتک است در مواردی که محل قرار گرفتن رولبرینگ مناسب باشد می توان واشر های محفظه و شافت را حذف نمود و از خود قفسه و غلتک ها استفاده کرد ولی به هر حال محل قرار این مجموعه باید سخت پرداخت شده باشد به همین دلیل معمولا کل رولبرینگ دارای یک شماره خاص و هریک از اجزا آن نیز دارای یک شماره مجزا است. این رولبرینگ ها در مقابل بار های ضربه ای حساس نبوده، استحکام بالا دارند و فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند. در نوع یک ردیفه ساخته شده و بار محوری را از یک سمت می توانند تحمل کنند. طراحی آنها ساده و شامل یک واشر شافت Shaft washer، یک واشر محفظه Housing washer و قفسه به همراه تعدادی غلتک است.

نوع تحمل بار: این رولبرینگ ها تحمل بار های محوری سنگین را دارند.

انواع رولبرینگ NTB FAG

نوع خاصی از این رولبرینگ ها تولید می شود که با داشتن تعداد غلتک بیشتر، قدرت تحمل بار بیشتری نسبت به نوع استاندارد داشته که البته از سرعت چرخشی کمتری نیز برخوردارند.
در نوعی دیگر که سرعت پایین و دقت خیلی زیاد مورد نیاز نباشد می توان بجای واشر های محفظه و شافت از واشر های شیاردار یا واشر کفی استفاده نمود.
در بعضی سری های این نوع بیرینگ ها می توان با استفاده از یک واشر میانی و دو سری قفسه با غلتک، رولبرینگ را به صورت دو طرفه جهت تحمل بار محوری از دو طرف تبدیل نمود.

نکاتی در مورد رولبرینگ استوانه ای کف گرد FAG

 

این رولبرینگ ها در مقابل بار های ضربه ای حساس نمی باشند.
دارای استحکام بالایی می باشند.
فضای محوری کمی برای نصب نیاز دارند.
دارای طرحی ساده ای می باشند.
در این رولبرینگ ها هیچ گونه ناهمراستایی مجاز نیست.
قفسه آنها عموما از جنس آلیاژ های سبک، برنج و در بعضی موارد فیبری است.
اگر از واشر های خود بیرینگ استفاده نشود سختی سطحی که قفسه غلتک ها روی آن قرار می گیرند باید بین ۵۸ HRC الی ۶۴ HRC باشد.

رولبرینگ استوانه ایی دقت بالا FAG

رولبرینگ های استوانه ای دقت بالا FAG در مواردی که دقت بسیار بالا مد نظر است، استفاده می شود. این رولبرینگ ها معمولا برای انواع تجهیزات چاپ استفاده می شوند. همچنین این مدل از رولبرینگ های استوانه ایی دقت بالا FAG به دلیل قابلیت اجازه جبران تغییرات طول در حین حرکت دورانی بین رولرها در کورس حرکت، به عنوان بیرینگ های بدون جایگاه تعبیه شده، ایده آل هستند. به دلیل دقت زیاد در رولبرینگ های دقت بالا با استحکام شعاعی بالا، از رولر های استوانه ای در نوع دقیق نیز استفاده می شود. همچنین این مدل از رولبرینگ ها دارای سختی شعاعی بالا در رینگ های خود می باشد.

از بهترین انواع رولبرینگ های استوانه ایی FAG دقت بالا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سری استاندارد رولبرینگ استوانه ای N10 با طراحی یک ردیفه
رولبرینگ استوانه ای NN30 با طراحی دو ردیفه
و رولبرینگ استوانه ای سری N19 و NNU49 با مقطع کوچکتر
همه ی رولبرینگ های استوانه ایی FAG با دقت بالا دارای کلاس دقتی SP، حلقه داخلی مخروطی (کونیک) برای تنظیم لقی داخلی و پیش بارگذاری شعاعی (مخروط ۱:۱۲) با جابجایی محوری، قفسه برنجی و لقی شعاعی C1 (دور کمتر، دقت بالاتر) می باشند. این نوع رولبرینگ ها به دلیل کیفیت بالای دقتی باید با گریس روانکاری شوند.

رولبرینگ استوانه ایی سرعت بالا FAG

همچنین رولبرینگ های استوانه ایی جدید با سرعت بالا N1000-H، به دلیل روانکاری با گریس و نوع قفسه برنجی در آنها ۶۰ درصد دور و سرعت بالاتری ایجاد می شود و به راحتی می توانند به عنوان رولبرینگ های استوانه ایی هیبریدی برای سرعت های بالای کاری مورد استفاده قرار گیرند.

رولبرینگ های استوانه ای HIGH SPEED حتی با نیمی از تعداد رولر ها نیز تولید می شوند که با کاهش تعداد عناصر نور می توان سرعت این رولبرینگ های استوانه ای را به میزان قابل توجهی افزایش داد. این شرایط برای مواردی که دستیابی به سرعت و عوامل هزینه بر تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است استفاده می شود به طور مثال برای موتور در ماشین های با سرعت بالا نیز استفاده می شود.

مزایای رولبرینگ استوانه ای FAG

ظرفیت بار شعاعی زیاد
دارای سرعت و دقت زیاد
اصطکاک کم بین غلطک و فلنج
ایجاد غلتش با لغزش کم و مقاومت زیاد

کاربرد رولبرینگ استوانه ای FAG

پمپ
دمنده
ماشین آلات عمومی

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی