بلبرینگ خود تنظیم FAG

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)


بلبرینگ خود تنظیم FAG

این بلبرینگ ها دارای دو ردیفه ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک می باشند، شیار هایی که در آن برای ساچمه وجود دارد به صورت منحنی بوده که این موضوع باعث خود تنظیم بودن بلبرینگ در مواقع انحراف و ناهمراستایی شافت می شود. هایپر صنعت فامکو بلبرینگ خود تنظیم اف آ گ را در مدل های زیر ارائه می دهد:

بلبرینگ خود تنظیم با حلقه داخلی عریض
بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد
بلبرینگ خود تنظیم باکاسه نمد در دو طرف بلبرینگ

مشخصات فنی بلبرینگ خود تنظیم FAG

نوع تحمل بار: قابلیت تحمل بار شعاعی را دارند.

نکات در مورد بلبرینگ خود تنظیم FAG

به علت شیار هایی که داخل بلبرینگ به صورت منحنی برای وجود ساچمه ها وجود دارد این بلبرینگ ها خاصیت خود تنظیمی دارند و به صورت خود تنظیم اصلاح می شود.

از فواید این بلبرینگ ها این است که دارای اصطکاک کمتری می باشند.

بلبرینگ خود تنظیم FAG با حلقه داخلی عریض یا بلبرینگ ۲۰۰۰ FAG

این بلبرینگ که به آن بلبرینگ دو هزاری FAG نیز گفته می شود، در شافت هایی به کار می رود که با دقت بالایی پرداخت شده باشند باتوجه به شکافی که بر روی حلقه داخلی وجود دارد، با استفاده از یک پیچ می توان از لغزش حلقه بر روی شافت جلوگیری کرد. در اصطلاح عامیانه این نوع از بلبرینگ ها به بلبرینگ های دو هزاری نیز معروف می باشند.

انواع بلبرینگ ۲۰۰۰ FAG

نوع معمولی
نوعی بخصوص که دارای ساچمه هایی هستند که کمی از بلبرینگ بیرون زده که باید در مورد طراحی قطعات مجاور دقت انجام شود.

نکاتی در مورد بلبرینگ ۲۰۰۰ FAG

جهت جلوگیری از لغزش ساچمه ها بر روی شیار و بدست آوردن یک کارکرد مطلوب، بیرینگ همیشه باید تحت یک بار قرار داشته باشد.

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری ۱۱ – ۱۲

بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد

قطر داخلی بلبرینگ ۶ میلیمتر: ۱۲۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷ میلیمتر: ۱۲۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۹ میلیمتر: ۱۲۹-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰ میلیمتر: ۱۲۰۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۲ میلیمتر: ۱۲۰۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۵ میلیمتر: ۱۲۰۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۷ میلیمتر: ۱۲۰۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۱۱۲۰۴-TVH و ۱۲۰۴-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۱۱۲۰۵-TVH و ۱۲۰۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۱۱۲۰۶-TVH و ۱۲۰۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۱۱۲۰۷-TVH و ۱۲۰۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۱۱۲۰۸-TVH و ۱۲۰۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۱۱۲۰۹-TVH و ۱۲۰۹-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۱۱۲۱۰-TVH و ۱۲۱۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۱۱۲۱۱-TVH و ۱۲۱۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۱۱۲۱۲-TVH و ۱۲۱۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۱۲۱۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۱۲۱۴-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۱۲۱۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۱۲۱۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۱۲۱۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۱۲۱۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۱۲۱۹-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۱۲۲۰-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۵ میلیمتر: ۱۲۲۱-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۱۲۲۲-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۲۰ میلیمتر: ۱۲۲۴-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۳۰ میلیمتر: ۱۲۲۶-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۴۰ میلیمتر: ۱۲۲۸-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۵۰ میلیمتر: ۱۲۳۰-M

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک

قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۱۲۰۴-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۱۲۰۵-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۱۲۰۶-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۱۲۰۷-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۱۲۰۸-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۱۲۰۹-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۱۲۱۰-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۱۲۱۱-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۱۲۱۲-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۱۲۱۳-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۱۲۱۴-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۱۲۱۵-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۱۲۱۶-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۱۲۱۷-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۱۲۱۸-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۱۲۱۹-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۱۲۲۰-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۵ میلیمتر: ۱۲۲۲-K-M-C3
شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری ۱۳

بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد

قطر داخلی بلبرینگ ۵ میلیمتر: ۱۳۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۲ میلیمتر: ۱۳۰۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۷ میلیمتر: ۱۳۰۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۱۳۰۴-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۱۳۰۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۱۳۰۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۱۳۰۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۱۳۰۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۱۳۰۹-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۱۳۱۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۱۳۱۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۱۳۱۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۱۳۱۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۱۳۱۴-M
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۱۳۱۵-M
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۱۳۱۶-M
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۱۳۱۷-M
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۱۳۱۸-M
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۱۳۱۹-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۱۳۲۰-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۵ میلیمتر: ۱۳۲۱-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۱۳۲۲-M

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک

قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۱۳۰۵-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۱۳۰۶-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۱۳۰۷-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۱۳۰۸-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۱۳۰۹-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۱۳۱۰-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۱۳۱۱-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۱۳۱۲-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۱۳۱۳-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۱۳۱۵-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۱۳۱۶-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۱۳۱۷-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۱۳۱۸-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۱۳۱۹-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۱۳۲۰-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۱۳۲۲-K-M-C3

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت

قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۱۳۰۵-K-TVH-C3 + H305
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۱۳۰۶-K-TVH-C3 + H306
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۱۳۰۷-K-TVH-C3 + H307
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۱۳۰۸-K-TVH-C3 + H308
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۱۳۰۹-K-TVH-C3 + H309
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۱۳۱۰-K-TVH-C3 + H310
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۱۳۱۱-K-TVH-C3 + H311
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۱۳۱۲-K-TVH-C3 + H312
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۱۳۱۳-K-TVH-C3 + H313
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۱۳۱۵-K-M-C3 + H315
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۱۳۱۶-K-M-C3 + H316
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۱۳۱۷-K-M-C3 + H317
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۱۳۱۸-K-M-C3 + H318
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۱۳۱۹-K-M-C3 + H319
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۱۳۲۰-K-M-C3 + H320
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۱۳۲۲-K-M-C3 + H322

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

بلبرینگ اف ای جی (FAG)

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری ۲۲

بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد

قطر داخلی بلبرینگ ۱۰ میلیمتر: ۲۲۰۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۲ میلیمتر: ۲۲۰۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۵ میلیمتر: ۲۲۰۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۷ میلیمتر: ۲۲۰۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۲۰۴-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۲۰۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۲۰۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۲۰۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۲۰۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۲۰۹-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۲۱۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۲۱۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۲۱۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۲۱۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۲۲۱۴-M
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۲۲۱۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۲۲۱۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۲۲۱۷-M
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۲۲۱۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۲۲۱۹-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۲۲۲۰-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۲۲۲۲-M

بلبرینگ خود تنظیم با کاسه نمد لاستیکی

قطر داخلی بلبرینگ ۱۰ میلیمتر: ۲۲۰۰-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۲ میلیمتر: ۲۲۰۱-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۵ میلیمتر: ۲۲۰۲-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۷ میلیمتر: ۲۲۰۳-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۲۰۴-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۲۰۵-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۲۰۶-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۲۰۷-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۲۰۸-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۲۰۹-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۲۱۰-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۲۱۱-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۲۱۲-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۲۱۳-۲RS-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۲۲۱۴-۲RS-TVH

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک

قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۲۰۵-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۲۰۶-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۲۰۷-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۲۰۸-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۲۰۹-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۲۱۰-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۲۱۱-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۲۱۲-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۲۱۳-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۲۲۱۵-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۲۲۱۶-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۲۲۱۷-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۲۲۱۸-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۲۲۱۹-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۲۲۲۰-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۲۲۲۲-K-M-C3

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت

قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۲۰۵-K-TVH-C3 + H305
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۲۰۶-K-TVH-C3 + H306
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۲۰۷-K-TVH-C3 + H307
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۲۰۸-K-TVH-C3 + H308
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۲۰۹-K-TVH-C3 + H309
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۲۱۰-K-TVH-C3 + H310
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۲۱۱-K-TVH-C3 + H311
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۲۱۲-K-TVH-C3 + H312
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۲۱۳-K-TVH-C3 + H313
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۲۱۵-K-TVH-C3 + H315
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۲۲۱۶-K-TVH-C3 + H316
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۲۲۱۷-K-M-C3 + H317
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۲۲۱۸-K-TVH-C3 + H318
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۲۲۱۹-K-M-C3 + H319
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۲۲۲۰-K-M-C3 + H320
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۲۲۲۲-K-M-C3 + H322

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و کاسه نمد لاستیکی

قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۲۰۵-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۲۰۶-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۲۰۷-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۲۰۸-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۲۰۹-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۲۱۰-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۲۱۱-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۲۱۲-K-2RS-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۲۱۳-K-2RS-TVH-C3

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت با کاسه نمد لاستیکی

قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۲۰۵-K-2RS-TVH-C3 + H305
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۲۰۶-K-2RS-TVH-C3 + H306
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۲۰۷-K-2RS-TVH-C3 + H307
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۲۰۸-K-2RS-TVH-C3 + H308
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۲۰۹-K-2RS-TVH-C3 + H309
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۲۱۰-K-2RS-TVH-C3 + H310
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۲۱۱-K-2RS-TVH-C3 + H311
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۲۱۲-K-2RS-TVH-C3 + H312
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۲۱۳-K-2RS-TVH-C3 + H313

شماره فنی بلبرینگ خود تنظیم سری ۲۳

بلبرینگ خود تنظیم بدون کاسه نمد

قطر داخلی بلبرینگ ۱۵ میلیمتر: ۲۳۰۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۷ میلیمتر: ۲۳۰۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۳۰۴-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۳۰۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۳۰۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۳۰۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۳۰۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۳۰۹-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۳۱۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۳۱۱-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۳۱۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۳۱۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۲۳۱۴-M
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۲۳۱۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۲۳۱۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۲۳۱۷-M
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۲۳۱۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۲۳۱۹-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۲۳۲۰-M
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۲۳۲۲-M

بلبرینگ خود تنظیم باکاسه نمد لاستیکی

قطر داخلی بلبرینگ ۱۵ میلیمتر: ۲۳۰۲-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۱۷ میلیمتر: ۲۳۰۳-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۳۰۴-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۳۰۵-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۳۰۶-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۳۰۷-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۳۰۸-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۳۰۹-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۳۱۰-TVH
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۳۱۱-TVH

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک و چاکنت

قطر داخلی بلبرینگ ۲۰ میلیمتر: ۲۳۰۵-K-TVH-C3 + H2305
قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۳۰۶-K-TVH-C3 + H2306
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۳۰۷-K-TVH-C3 + H2307
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۳۰۸-K-TVH-C3 + H2308
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۳۰۹-K-TVH-C3 + H2309
قطر داخلی بلبرینگ ۵۰ میلیمتر: ۲۳۱۱-K-TVH-C3 + H2311
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۳۱۲-K-TVH-C3 + H2312
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۳۱۳-K-TVH-C3 + H2313
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۳۱۵-K-M-C3 + H2315
قطر داخلی بلبرینگ ۷۰ میلیمتر: ۲۳۱۶-K-M-C3 + H2316
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۲۳۱۷-K-M-C3 + H2317
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۲۳۱۸-K-M-C3 + H2318
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۲۳۱۹-K-M-C3 + H2319
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۲۳۲۰-K-M-C3 + H2320
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۲۳۲۲-K-M-C3 + H2322

بلبرینگ خود تنظیم با کونیک

قطر داخلی بلبرینگ ۲۵ میلیمتر: ۲۳۰۵-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۰ میلیمتر: ۲۳۰۶-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۳۵ میلیمتر: ۲۳۰۷-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۰ میلیمتر: ۲۳۰۸-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۴۵ میلیمتر: ۲۳۰۹-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۵۵ میلیمتر: ۲۳۱۱-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۰ میلیمتر: ۲۳۱۲-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۶۵ میلیمتر: ۲۳۱۳-K-TVH-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۷۵ میلیمتر: ۲۳۱۵-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۰ میلیمتر: ۲۳۱۶-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۸۵ میلیمتر: ۲۳۱۷-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۰ میلیمتر: ۲۳۱۸-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۹۵ میلیمتر: ۲۳۱۹-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۰۰ میلیمتر: ۲۳۲۰-K-M-C3
قطر داخلی بلبرینگ ۱۱۰ میلیمتر: ۲۳۲۲-K-M-C3

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    مشاوره تلفنی